دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۵۲
 

انجام مانورهای آمادگی

به منظور آمادگی نیروهای مقابله با آلودگی تمرینات مقابله و پاکسازی آلودگی دریایی مطابق با روش های اجرایی و در فواصل زمانی معین برگزار می گردد.این تمرینات شامل موارد زیر می باشد:

1.      بوم اندازی در مقیاس های رودخانه ای،ساحلی و اقیانوسی

2.      استفاده از انواع مختلف اسکیمر

3.      نحوه بکار گیری تجهیزات جاذب و زائل کننده

4.      استفاده از پمپ های تخلیه مواد

5.      مانور شناورهای مقابله با آلودگی حین عملیات های پاکسازی