دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۹
 

تسهیلات دریافت

تسهیلات دریافت

در ابتدای ورود شناورها به بندر، قسمت مقابله با آلودگی بمنظور انجام مدیریت و برنامه ریزی دریافت مواد زائد از شناورها، فرم مدیریت مواد زائد را از طریق نماینده کشتیرانی به فرماندهان شناورها تحویل نموده و تکمیل شده ی آن را دریافت می نماید.درخواست تخلیه زائدات نفتی توسط نمایندگی کشتیرانی 24 ساعت قبل از ورود کشتی به اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی ارائه می‌گردد. سپس توسط بازرسان مربوطه مقدار موجود مواد زائد مخازن اندازه گیری شده و مراتب به شرکت پیمانکار جهت دریافت زائدات اعلام می گردد. پس از دریافت مواد زائد فرم تخلیه مواد توسط افسر ارشد موتورخانه و یا افسر اول شناور،تایید و به مرکز مقابله با آلودگی جهت صدور فرم گواهینامه نهایی تحویل داده می شود.پس از دریافت مواد زائد بازرس مربوطه از شناور بازدید بعمل آورده و بعد از تأیید گواهینامه نهایی صادر میگردد. نهایتاً هزینه خدمات ارائه شده به کشتی با اعلام کتبی اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی به اداره امور مالی از نمایندگی کشتیرانی اخذ می گردد.(هزینه های مربوط به دریافت زباله جزء تعرفه بندر محسوب می شود.)