یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۳۰
 

بازرسی از شناورها

بازرسی از شناورها  

  به منظور حصول اطمینان از پیشگیری بروز آلودگی، شناورهای متردد به آبهای تحت مسئولیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان-بندر امام خمینی(ره) که احتمال می رود الزامات قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی را رعایت نمی نمایند می بایستی توسط بازرسین مقابله با آلودگی مورد بازرسی مارپلی قرار بگیرند.

      فرم اطلاعیه پیشگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست به شماره PS-54-F03 به منظور اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی توسط نمایندگی های کشتیرانی به کلیه فرماندهان کشتی های متردد تحویل داده می شود.

امور بازرسی کشتیها مطابق با دستور العمل های موجود نحوه انتخاب شناورها،پس از انجام بازرسی در صورتی که مواردی از نقض قوانین فوق الذکر مشاهده شود بصورت مکتوب به این اداره گزارش میشود و سپس بازرسان مرکز پس از حضور در شناور مورد نظر نسبت به انجام بازرسی تخصصی اقدام می نمایند. نتیجه بازرسی بصورت مکتوب جهت اقدام تبعی به امور بازرسی کشتیها عودت داده می شود.

      بازرسی اشاره شده مشتمل بر دو بخش کشتی های کنوانسیونی و غیر کنوانسیونی می باشد.

      در فرآیند بازرسی مورد بحث، بازرس می بایست مطابق با الزامات کنوانسیونهای بین المللی ، گواهینامه ها، اسناد، طرح های مقابله با آلودگی و تجهیزات مربوطه را مورد بازرسی قرارداده و علاوه برآن می بایست موجودی زائدات نفتی موجود در مخازن را بر اساس فرم بازرسی شناورهای کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی دقیقاً اندازه‌گیری و ثبت نماید .‌‍ (یک نسخه از فرم‌های فوق الذکردر اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی و یک نسخه تحویل شناور می گردد).

      در صورت وجود نواقص و ایرادات فرمانده و مالک کشتی می بایستی نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام نمایند . در مواردی ممکن است نواقص موجود منجر به توقیف ، اخذ هزینه دفع آلودگی ،جریمه و معرفی فرمانده و افسر ارشد موتور خانه به مراجع قضائی گردد.

-توقیف شناور و اعلام به اداره امور دریایی جهت جلوگیری از خروج شناور تا رفع آلودگی

-دریافت هزینه های احتمالی ، کشف ، اثبات و کنترل آلودگی

-          دریافت غرامت ناشی از خسارت وارده به محیط زیست دریایی

-معرفی به مراجع قضایی جهت طی مراحل قانونی بعدی

یکی از وظایف بازرسان محیط زیست دریایی این قسمت بازرسی و اندازه گیری محتویات مخازن ذیل می باشد:

1)       Sludge

2)       Oily bilge

3)       Bilge water

4)       Dirty oil

5)       Waste oil

6)       Burned sludge

7)       Slop

 

بازرسی از شناورها  

  به منظور حصول اطمینان از پیشگیری بروز آلودگی، شناورهای متردد به آبهای تحت مسئولیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان-بندر امام خمینی(ره) که احتمال می رود الزامات قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی را رعایت نمی نمایند می بایستی توسط بازرسین مقابله با آلودگی مورد بازرسی مارپلی قرار بگیرند.

      فرم اطلاعیه پیشگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست به شماره PS-54-F03 به منظور اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی توسط نمایندگی های کشتیرانی به کلیه فرماندهان کشتی های متردد تحویل داده می شود.

امور بازرسی کشتیها مطابق با دستور العمل های موجود نحوه انتخاب شناورها،پس از انجام بازرسی در صورتی که مواردی از نقض قوانین فوق الذکر مشاهده شود بصورت مکتوب به این اداره گزارش میشود و سپس بازرسان مرکز پس از حضور در شناور مورد نظر نسبت به انجام بازرسی تخصصی اقدام می نمایند. نتیجه بازرسی بصورت مکتوب جهت اقدام تبعی به امور بازرسی کشتیها عودت داده می شود.

      بازرسی اشاره شده مشتمل بر دو بخش کشتی های کنوانسیونی و غیر کنوانسیونی می باشد.

      در فرآیند بازرسی مورد بحث، بازرس می بایست مطابق با الزامات کنوانسیونهای بین المللی ، گواهینامه ها، اسناد، طرح های مقابله با آلودگی و تجهیزات مربوطه را مورد بازرسی قرارداده و علاوه برآن می بایست موجودی زائدات نفتی موجود در مخازن را بر اساس فرم بازرسی شناورهای کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی دقیقاً اندازه‌گیری و ثبت نماید .‌‍ (یک نسخه از فرم‌های فوق الذکردر اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی و یک نسخه تحویل شناور می گردد).

      در صورت وجود نواقص و ایرادات فرمانده و مالک کشتی می بایستی نسبت به رفع کلیه نواقص اقدام نمایند . در مواردی ممکن است نواقص موجود منجر به توقیف ، اخذ هزینه دفع آلودگی ،جریمه و معرفی فرمانده و افسر ارشد موتور خانه به مراجع قضائی گردد.

-توقیف شناور و اعلام به اداره امور دریایی جهت جلوگیری از خروج شناور تا رفع آلودگی

-دریافت هزینه های احتمالی ، کشف ، اثبات و کنترل آلودگی

-          دریافت غرامت ناشی از خسارت وارده به محیط زیست دریایی

-معرفی به مراجع قضایی جهت طی مراحل قانونی بعدی

یکی از وظایف بازرسان محیط زیست دریایی این قسمت بازرسی و اندازه گیری محتویات مخازن ذیل می باشد:

1)       Sludge

2)       Oily bilge

3)       Bilge water

4)       Dirty oil

5)       Waste oil

6)       Burned sludge

7)       Slop