یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

  به روز رسانی :  1397/11/13   علی نژادمطوری

 اطلاع رسانی صحیح و به موقع وقوع حوادث دریایی به مراجع ذیربط نقش عمده و بسزایی در کاهش میزان خسارات و صدمات ناشی از وقوع سانحه دارد .تجربه نشان می دهد , عدم گزارش به موقع سوانح به مقامات بندری و دولت های ساحلی از جانب فرماندهان شناورها , امداد رسانی دریایی را در مراحل بعد با دشواری مضاعف همراه ساخته و میزان  خسارات ناشی از حادثه را چه در بعد انسانی و چه در ابعاد زیست محیطی و زیر ساختی به نحوه چشم گیری افزایش می دهد. بر این اساس و در راستای تحقق قطعنامه شماره (23)950 مجمع عمومی سازمان جهانی دریانوردی , مرکز تجسس و و نجات دریایی بندر امام خمینی (ره) با بهرگیری از توان منابع انسانی و تجهیزات موجود وظایف مشروح در قطعنامه فوق را برعهده گرفته است.

  
امداد رسانی دریائی 2 امداد رسانی دریائی