یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۰۹
 

تمرین ها و آموزش

به منظور حفظ آمادگی کلیه پرسنلی که براساس این طرح دارای مسئولیت و وظیفه ای می باشند و نیز آشنایی آنهـا با آخرین روشهای مدیریتی و عملیاتی  ، تمرینات ادواری منظمی با همکاری کلیه ادارات مسئول درطرح تنظیم خواهد گردید. این تمرینات باید براساس برنامه زمانبندی تعیین شده دنبال گردند

هدف تمرینات

  • حصول اطمینان ازآشنائی کافی افراد با مسئولیت ها و وظایف تعیین شده درطرح
  • اطمینان ازوجود تجهیزات مناسب ، کافی و آماده عملیات درمحل های تعیین شده درطرح
  • اطمینان ازکارآیی روشهای عملیاتی
  • جلوگیری از بروز حوادث در صورت عدم کارایی پرسنل در انجام عملیاتهای حقیقی

 

 
 

تمرینات فرعی

دو تمرین درطول سال ( هرشش ماه یک تمرین )

تمرین عملیاتی محدود با هدف حصول اطمینان ازآمادگی تجهیزات و پرسنل که معمولا" توسط مرکز MAS   ( بندرامام خمینی ) برگزار می شود.

تمرین اصلی

یک تمرین سالانه

تمرین عملیاتی وسیع باهدف حصول اطمینان ازکارآیی روشها ، مدیریت ، پرسنل ، تجهیزات ، برقراری ارتباط اعضای طرح و ایجاد مرکزهدایت عملیات درکمیته به منظور فرماندهی عملیات

 

 

 

محور تمرینات

  • ارسال و دریافت اطلاعات بطورعملی قبل ازعملیات ودرحین عملیات MAS 
  • اقدامات اولیه ، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، ارزیابی اطلاعات بدست آمده
  • چگونگی شروع عملیات MAS
  • نحوه شناسایی شناوری که درخواست کمک می کند .
  • استفاده ازتجهیزات
  • جمع آوری اسناد و مدارک درارتباط با عملیات