یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
 

دوره تناوب و فاز روشنائی چراغ ها

دوره تناوب و فاز روشنایی چراغهای دریایی

علائم کمک ناوبری مجهز به چراغ عبارتند از:چراغ دریایی شناور,چراغ دریایی,بیکنهای چراغ دار و بویه های چراغ دار.برای شناخت این چراغ ها از کتاب لیست چراغ ها (LIST OF LIGHTS)استفاده میشود تا رنگ,دوره ی تناوب و فاز روشنایی آنها را تشخیص داد.بعضی از مشخصات چراغ ها ممکن است در کنار آنها روی نقشه های دریایی نوشته شده باشد.

رنگ نور چراغ ها:رنگ قرمز بر روی بویه هایی با بدنه قرمز رنگ مورد استفاده قرار میگیرد.

رنگ سبز بر روی بویه هایی با بدنه سبز رنگ مورد استفاده قرار میگیرد.

رنگ سفید بصورت مشترک بر روی بویه ها نصب میشود.

دوره تناوب یا پریود:دوره تناوب یک چراغ عبارتست از زمان لازم برای تکرار یک دوره کامل از روشنیها و خاموشیها.