دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۴۳
 

الزامات قانونی

منطقه بندی جهان جهت بویه گذاری:

کلیه قوانین مربوط به چراغهای دریایی بر گرفته شده از قوانین تصویب شده یانجمن بین المللیچراغهای دریاییIALA)) بوده که به تصویب سازمان جهانی دریا نوردیIMO)) نیز رسیده است و کشور های الحاقی به این کنوانسیونها موظف به رعایت این قوانین هستند .بر این اساس کلیه مناطق دریانوردی جهان به دو منطقهA   وB تقسیم شده و هر کشور ، علائم کمک ناوبری خود را جهت هدایتشناورها بر اساس یکی از مناطقمذکور تنظیم ،ثبتواعلام می نماید. دو منطقهA وB   تنها در علائم لاترال با هم تفاوت دارند و این قوانین در سایر موارد با هم مشترک می باشند.

وضعیت جمهوری اسلامی ایران درانجمن بین المللی چراغهایدریایی

ایران درسال1957(1336)به عضویت انجمن بین المللی چراغهای دریایی درگروه سیتم بویه گذاری"A"پذیرفته شدوازآن پس سازمان بنادرودریانوردی مسئول تامین ونگهداری علائم وچراغهای دریایی درآبهای ایران گردیدکه باتوجه به موقعیت حساس آبراههای تحت حاکمیت کشورمان جهت کشتیرانی و لزوم تقویت ایمنی دریانوردی و جلوگیری از تصادم دردریا همکاری سازمان بنادر با انجمن بین المللی چراغهای دریایی و استفاده از تجارب و پیشرفتهای فنی وهماهنگی های لازم با آنها حائز کمال اهمیت خواهد بود.ضمنا“ لازم به توضیح است که تاقبل ازسال1976(1355) امورمربوط به سرویس ونگهداری چراغهای دریایی توسط یک شرکت انگلیسی بنام خدمات علائم کمک ناوبری خاورمیانه(MENAS )که طرف قراردادسازمان بنادروکشتیرانی بودصورت می گرفت وپس ازخلع یدکامل ازشرکت مذکورسازمان بنادرراسا“ مسئولیت کلیه امورراعهده دارگردید.درضمن میزان حق عضویت سالیانه ایران معادل57500فرانک فرانسه میباشد.

قوانین بین المللی درارتباط با ارائه سرویس علائم کمک ناوبری

l       با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب 1974 و اصلاحات بعدی آن ملحق گردیده است ،اجرای مفاد آن نیز برای کشور الزام آور می باشد. طبق ماده 14 از فصل پنجم کنوانسیون مذکور، وظیفه استقرار سیستم های کمک ناوبری بر عهده کشورهای متعاهد به کنوانسیون نهاده شده است . در قانون مذکور چنین آمده است:

l         کشورهای متعاهد به کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا، بر عهده میگیرند که نسبت به استقرار علائم کمک ناوبری و     سرویس و نگهداری آنها اقدام نمایند وبدین منظور تعداد تردد کشتیها را برای علامت گذاری در نظر گرفته و اطلاعات مرتبط با نصب و استقرار وهر گونه تغییرات داده شده پس از آن را به کلیه بهره برادران به نحو مقتضی منعکس نمایند.

قوانین ملی کشورمان درارتباط با ارائه سرویس علائم کمک ناوبری

براساس قوانین ومقرات بندری ودریایی ایران(1)آیین نامه سازمان بنادروکشتیرانی مصوب بهمن ماه 1348 کمیسیونهای خاص دومجلس فصل دوم وظایف واختیارات (بند8 ازماده 3 ) سازمان بنادرودریانوردی متولی اداره نصب ونگهداری وبرقرارنمودن علائم ووسایل کمک ناوبری دریایی برای تامین ایمنی عبور ومرور کشتیها وشناورها شناخته شده است واین مقوله از جمله وظایف اصلی آن سازمان در کشورمیباشد.

اداره کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان مسئولیت سرویس و آماده بکار نگهداشتن 76 فروند علائم کمک ناوبری از قبیل بیکن ،بویه و قایق نورانی در بندر امام خمینی ره را بعهده دارد. این تجهیزات که در طول مسیر ورود به بندر یعنی خور موسی واقع شده به سه حوزه تقسیم میشود :

1)      کانال خور موسی

2)      بار اصلی و فرعی

3)      بارخارجی

4)      هندیجان

سرویسهای علائم کمک ناوبری در برنامه های زمانبندی مشخص در کلیه حوزه ها انجام گردیده و حتی المقدور از خاموش ماندن علائم مذکور ممانعت بعمل می آید. علائم دریایی با استفاده از شناور مولتی کت مراد 5 سرویس و نگهداری می شوند و جهت تعویض آنها بر حسب نیاز از کشتیبویه گذار (مهر) استفاده می گردد.