یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۲۸
 

انواع علائم کمک ناوبری

 تعریف علائم کمک ناوبری :

علائم کمک ناوبری و چراغهای دریایی ، به معنای دستگاه یا وسایل خارجی کمک کننده به دریانوردان در تعیین و محاسبه موقعیت و یا مسیر دریانوردی و همچنین خطرات و موانع دریایی می باشند و شامل فانوس های دریایی، بیکن ها، بویه ها، ریکن ها، قایق نورانی میشوند                    .
این علائم در نقاط مختلف طول سواحل و در مسیرهای قابل کشتیرانی بعنوان راهنمای آبهای ایمن قرار داد می شوند و دریانوردان را در تعیین نقطه نسبت به خشکی و خطرات ناپیدا کمک می نمایند. این علائم بصورتی هستند که قابلیت دیده شدن و یا شنیده شدن را داشته و در برخی موارد نیز مجهزبه دستگاههای شناسایی خودکار و همچنین انعکاس دهنده رادار میباشد که دریانوردان با بهره گیری از لوازم کمک ناوبری پل فرماندهی بتوانند از علائم جهت دریانوردی ایمن استفاده نمایند.

انواع علائم کمک ناوبری

1 - علائم لاترال                                  LATERAL MARKS  

2 - علائم کاردینال                             CARDINAL MARKS    

3 - علائم خطر مجزا             ISOLATED DANGER MARKS  

4 - علائم آبهای ایمن                      SAFE WATER MARKS

5 - علائم منطقه مخصوص                        SPECIAL MARKS

6 علائم شناورمغروقی که به تازگی غرق شده است EMERGENCY WRECK MARKING