دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 

آشنائی با بیکن ها بویه ها

انواع علائم کمک ناوبری

بویه ها:

رنگ,شکل و شماره گذاری آنها:بویه ها علائم دریایی شناوری هستند با اندازه ها,اشکال و رنگهای مختلف که جهت مشخص کردن صخره های زیر آبی و راهنمایی دریانوردان در یک نقطه ثابت در دریا به وسیله ی لنگر مهار شده اند.موقعیت بویه ها باید بر روی نقشه های دریایی کاملا مشخص باشد.

انواع بویه ها(TYPES OF BUOYS):

بویه های بدون چراغ: بویه هایی مجهز به نوارهای سبز رنگ هستند که با تابش نور به سهولت میتوانند موقعیت خود را نشان دهند.

بویه های چراغ دار:بویه هایی هستند که برای دریانوردی در شب بکار میروند و بوسیله ی یک مخزن گاز یا باطری کار میکنند.

بویه های صوت دار:بویه هایی هستند که میتوانند با حرکت امواج دریا زنگ و بوسیله ی اصواتی با زیر وبم مشخص و در زمان معین بوق و با سه نوع انرژی موج دریا,مکانیکی و الکتریکی سوت تولید کنند.

بویه های ترکیبی:بویه هایی هستند که مجهز به چراغ و سیگنالهای صوتی میباشند.امروزه بویه ها به منعکس کننده امواج راداری مجهز هستند.

شکل بویه ها:

بویه استوانه ای شکل و از جنس فلز بوده و شبیه یک قوطی استوانه ای میباشد.بویه مخروطی شکل از جنس فلز بوده و قسمتی لز آن که بالای آب قرار دارد مخروطی شکل میباشد.

رنگ بویه ها:در سیستم لاترال رنگ بویه ها نشان دهنده این است که بهنگام ورود و خروج از کانال از کدام سمت بویه ها باید عبور کرد.

بهنگام ورود از دریا به کانال,بویه های قرمز رنگ باید در سمت چپ کانال و بویه های سبز رنگ در سمت راست کانال مشاهده شود.بویه های مخصوص(قرنطینه,تخلیه فضولات,کابل تلگراف,منطقه خطر جهت عملیات نظامی)زرد رنگ میباشند.

بویه هایی که به رنگ قرمز و سیاه افقی است,نشاندهنده موانعی در کانال و بویه هایی که به رنگ قرمز و سفید عمودی میباشد,نشاندهنده ی بویه های میانی کانال بوده و کانالهای عریض را به دو خط تقسیم میکند.

شماره بویه ها

بهنگام ورود از دریا به داخل کانال شماره بویه ها افزایش می یابد.شماره های فرد بر روی بویه های سمت راست و شماره های زوج بر روی بویه های سمت چپ کانال مشاهده میشوند.

شرح علائم کاردینال

سیستم بویه گذاری کاردینال به نحوی میباشد که همانند قطب نما نشان دهنده چهار جهت اصلی یعنی شمال,جنوب,شرق و غرب میباشد و دریانوردان را یطرف آبهای امن هدایت مینماید.با مشاهده علائم کاردینال باید بطرف جهتی که نامگذاری شده است,دریانوردی کرد.مثلا با مشاهده علامت شمال باید بطرف شمال آن بویه حرکت کرد.این سیستم در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

-برای نشان دادن بیشترین عمق در جهت علامت

-برای نشان دادن مسیر ایمنی در یک طرف مانع

-برای جلب توجه در کانال(مانند یک پیچ یا انتهای منطقه ی کم عمق)

علامت شمال:دو مخروط سیاه روی هم قرار گرفته که رأس هر دو مخروط به طرف بالا است و قسمت بالایی آن سیاه رنگ وقسمت پایینی آن زرد رنگ میباشد.به شکل برج یا تیرک با رنگ نور سفید با تناوب چشمک زن خیلی سریع یا چشمک زن سریع است.

علامت شرق:دو مخروط سیاه با قاعده های بطرف یکدیگر,بگونه ای که رأس یکی بطرف بالا و رأس دیگری بطرف پایین قرار گرفته باشد.به شکل برج یا تیرک و به رنگ سیاه با یک نوار زرد پهن در وسط با رنگ نور سفید با تناوب چشمک زن خیلی سریع(3 چشمک در هر 5 ثانیه)یا چشمک زن سریع(3چشمک درهر ثانیه)است.

علامت جنوب:دو مخروط سیاه روی هم قرار گرفته که رأس آنها به طرف پایین میباشد.بشکل برج یا تیرک که قسمت پایین آن سیاه رنگ و قسمت بالای آن زرد رنگ است,با رنگ نور سفید با تناوب چشمک زن خیلی سریع(6چشمک خیلی سریع و 1 چشمک بلند در هر 10 ثانیه)و یا چشمک زن سریع(6چشمک سریع و 1 چشمک بلند در هر 15 ثانیه) است.

علامت غرب:دو مخروط سیاه بگونه ای که رأس آنها بطرف یکدیگر میباشد.بشکل برج یا تیرک و به رنگ زرد با یک نوار پهن سیاه در وسط با رنگ نور سفید با تناوب چشمک زن خیلی سریع(9چشمک خیلی سریع در 10 ثانیه)و یا چشمک زن سریع(9چشمک سریع در هر15 ثانیه)است.

شرح علائم خطر مجزا(ISOLATED DANGER MARKS):این علائم بر روی خطر های تک و منفرد نصب میشود و از دو گوی سیاه که بطور قائم روی همدیگر قرار گرفته باشند,تشکیل شده است.

رنگ:سیاه با یک یا چند نوار افقی قرمز رنگ روی آن

شکل:برج یا تیرک

رنگ نور:سفید با تناوب دو چشمک پشت سر هم

                                  

علائم آبهای امن(SAFE WATER MARKS):این علائم که برای نشان دادن وسط کانال و محل ورود به محدوده استفاده میشود,از یک گوی قرمز رنگ که در بالای بویه های برجی شکل و یا تیرک قرار دارد,تشکیل شده است.

اطراف این علائم قابل کشتیرانی است.

رنگ:نوارهای عمودی سفید و قرمز

شکل:کروی,برج,تیرک

رنگ نور:سفید با تناوب روشنایی مساوی با خاموشی(ISO)و یا مدت زمان روشنایی بیشتر از خاموشی(OCC)و یا در هر 10 ثانیه یک چشمک بلند و در بعضی از نقاط بصورت مورسA (یک چشمک کوتاه و یک چشمک بلند).

                 

علائم مخصصوص(SPECIAL MARKS):این علائم برای نشان دادن مناطق خاصی مورد استفاده قرار میگیرد که از یک علامت × زرد تشکیل شده است.

مناطق خاص عبارتند از:مناطق قرنطینه,مناطق تحقیقاتی,محل تخلیه مواد لایروبی,مناطق مانور نظامی,مناطق کابل کشی

رنگ:زرد

شکل:اختیاری

رنگ نور:در صورت لزوم زرد رنگ با تناوب دلخواه(یک چشمک زرد یا 4چشمک زرد).

        

علائم خطر جدید:این علائم وقتی بکار میروند که مانعی جدید بوجود آمده و در مدارک دریایی ثبت نشده باشد,مثل غرق شدن کشتی.خطرات جدید را میتوان توسط یک یا چند علامت لاترال یا کاردینال مشخص نمود.چراغ این علائم باید چشمک زن یا چشمک زن سریع باشد و رنگ آن در صورت استفاده از علائم کاردینال سفید,و در صورت استفاده از علائم لاترال قرمز و یا سبز رنگ باشد.میتوان جهت شناسایی مانع از ریکن استفاده کرد و پالسهایی با مورس W (-- ·)و یا D(··-)ارسال نمود.

بیکن,چراغ دریایی

بیکن:بیکنها علائم کمک ناوبری ثابتی هستند که در سواحل یا آبهای کم عمق نصب میشوند.اگر بیکن فاقد چراغ باشد,بیکن روز نامیده میشود.بیکن روز ممکن است از یک پایه تنها با یک علامت مشخصه بر سر آن ساخته شده باشد.بیکنهای روز که در داخل کانالها کار گذاشته میشوند,مثل بویه ها شماره گذاری و رنگ آمیزی شده اند.از بیکنهای چراغ دار که در شب نیز مورد استفاده قرار میگیرند,میتوان به بیکنهای چراغ دار ترانزیت اشاره کرد.امروزه به بیشتر بیکنها منعکس کننده امواج راداری نیز نصب شده است.

ریکن:ریکن نوعی بیکن است که سیگنالهای مشخصی را که قابل دریافت توسط رادار کشتیها باشد,منتشر مینماید.

چراغ دریایی یا فانوس دریایی:(LIGHTS-LIGHTHOUSE):چراغ های دریایی در امتداد سواحل در خشکی چون دماغه ها,مدخلها,

مناطق خطرناک نصب میشوند.این چراغ ها بعلت ارتفاع قابل توجهشان دارای برد نورانی بیشتری نسبت به بویه ها میباشند.

                         

       

چراغ های دریایی شناور یا سفینه های دریایی(LIGHTSHIP-LIGHT VESSEL):

چراغ های دریایی شناور که مجهز به سیگنالهای مه و بیکنهای رادیویی هستند,زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که امکان نصب فانوس دریایی در آن منطقه وجود نداشته باشد.این چراغ ها در مدخل بنادر بزرگ و یا در مناطق خطرناک مورد استفاده قرار میگیرند.اکثر چراغ های دریایی شناور قرمز رنگ و یا سیاه رنگ هستند و نام ایستگاه مربوطه بر روی دو طرف بدنه شناور به رنگ سفید نوشته میشود.چراغ های دریایی شناور در مواقع حرکت باید پرچم بین المللی PC را برافراشته نگه دارند و شبها در لنگر چراغ بیکن یا یک چراغ کم نورتر را در سینه روشن نمایند.