سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۱۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/گواهینامه و شناسنامه دریانوردی/مدارک مورد نیاز گواهینامه های دریانوردی

مدارک مورد نیاز گواهینامه های دریانوردی

راهنمای شرکت در دوره های آموزشی، آزمونهای شایستگی  و صدور / تجدید گواهینامه های دریانوردی

تجـــاری و صیـــادی 

 عـــرشـه و مــوتــور

برای دریافت آخرین تغییرات به وجود آمده با اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی تماس حاصل فرمائید.

بر اساس مصوبه شماره 116676/45059 مورخ 8/6/90 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد ذیل اعمال میگردد:

                       الف) ممنوعیت صدور کارت ملوانی برای کارکنان شاغل در نهادهای دولتی، عمومی و مؤسسات خصوصی که دارای شغل مستقل می باشند و اشخاصی که سابقه محکومیت در موضوع قاچاق کالا و ارز می باشند(بند ب از ردیف 7 پ)

                ب) ساماندهی صدور گواهینامه ملوانی با ایجاد سامانه اطلاعاتی و استفاده از بستر کارت ملی برای لنج های تجاری زیر 500 تن توسط سازمان بنادر و دریانوردی و اتصال سامانه مذکور به سامانه اعطای معافیت گمرک( ردیف 8 پ)

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ملوان صیاد درجه دو))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  سمت ملوان صیاد درجه دو  فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ملوان صیاد درجه دو

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

8-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ملوان صیاد درجه یک))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1-  دارا بودن گواهینامه مهارت ملوان صیاد درجه دو

7-1-  ارائه خدمات دریایی حداقل به مدت 12 ماه

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  سمت ملوان صیاد درجه یک  فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ملوان صیاد درجه یک

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

8-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

                                          

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت کاربر موتورهای دریایی درجه  دو در شناورهای صیادی))

1-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 - شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی کاربر موتورهای دریائی درجه دو  در شناورهای صیادی

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2- گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

8-2- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی کاربر موتورهای دریائی درجه دو  در شناورهای صیادی

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

8-3-  موفقیت در آزمون های شایستگی مربوطه

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت کاربر موتورهای دریایی درجه  یک در شناورهای صیادی))

1-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 - شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره کاربر موتورهای دریائی درجه یک  در شناورهای صیادی

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2- گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

8-2- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی کاربر موتورهای دریائی درجه یک  در شناورهای صیادی

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

8-3-  موفقیت در آزمون های شایستگی مربوطه

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ناخدای شناورهای صیادی کمتر از 12 متر-آبهای ساحلی))

1-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- ارائه خدمات دریایی به مدت حداقل 6 ماه بر روی شناورهای صیادی

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-   تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از 12 متر- آبهای ساحلی

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2-  ارائه خدمات دریایی به مدت حداقل 6 ماه بر روی شناورهای صیادی

9-2- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از 12 متر- آبهای ساحلی

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

8-3-  موفقیت در آزمون های شایستگی مربوطه

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت کمک ناخدا در شناورهای صیادی   با طول کمتر از 24 متر-آبهای محدود))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- ارائه خدمات دریایی به مدت حداقل 4 ماه بر روی شناورهای صیادی

2 - شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از24 متر-آبهای محدود

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2-  ارائه خدمات دریایی به مدت حداقل 4 ماه بر روی شناورهای صیادی

9-2- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از24 متر-آبهای محدود

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

8-3-  کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ناخدا در شناورهای صیادی با طول بیشتر از 12 و کمتر از 24 متر- آبهای محدود))

1-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- دارا بودن گواهینامه مهارت سمت کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از24 متر-آبهای محدود

7-1- ارائه خدمات دریایی به مدت حداقل 9 ماه بر روی شناورهای صیادی در سمت فوق

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2-  فتوکپی گواهینامه مهارت سمت کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از24 متر-آبهای محدود

9-2- ارائه خدمات دریایی به مدت حداقل 9 ماه بر روی شناورهای صیادی در سمت فوق

10-2- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر آبهای محدود

3-3-  ارائه گواهینامه مهارت  فنون بقاء در دریا-کمکهای اولیه مقدماتی- پیشگیری از حریق و اطفاء آن (کمتر از 500)

4-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

9-3-  کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

10-3- تحویل گواهینامه مهارت سمت کمک ناخدا در شناورهای صیادی با طول کمتر از24 متر-آبهای محدود

11-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با  ظرفیت ناخالص 500 و یا بیشتر - سفرهای نامحدود))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع سیکل (سوم راهنمایی) یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 ویا بیشتر- سفرهای نامحدود فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 و یا بیشتر - سفرهای نامحدود

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص500 و یا بیشتر- سفرهای نامحدود

4-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

5-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

8-3-  فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع  ذیصلاح در مقطع سیکل(سوم راهنمایی) یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

9-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

10-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 • یادداشت: فارغ التحصیلان رشته های دریانوردی(دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) از گذراندن دوره آموزشی ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 ویا بیشتر- سفرهای نامحدود معاف بوده و در صورت تقاضای اشتغال در دریا، صدور گواهینامه مهارت مذکور بلامانع می باشد.

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

5-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

7-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

8-3-  فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع  ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

9-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

10-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 • یادداشت: فارغ التحصیلان رشته های دریانوردی(دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس) از گذراندن دوره آموزشی ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل معاف بوده و در صورت تقاضای اشتغال در دریا، صدور گواهینامه مهارت مذکور بلامانع می باشد.

((راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

2-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

9-2- ارائه حداقل  12 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 و تکمیل نمودن دفترچه کارآموزی مربوطه و یا ارائه 36 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از  500  بعد از طی دوره

10-2- فیش بانک ملی به مبلغ 300000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

9-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

10-3- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

11-3- تحویل گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

12-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 • یادداشت1: برای افرادی که موفق به گذراندن دوره افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500- سفرهای نزدیک به ساحل شده اند، گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500- سفرهای نزدیک به ساحل صادر می گردد تا خدمات دریایی مورد نیاز را انجام دهند.
 • یادداشت 2: فارغ التحصیلان علوم دریایی(رشته عرشه/ناوبری) مقطع کاردانی از آموزشکده های دریایی و یا مراکز آموزش عالی مورد تأیید و دارای مجوز فوق از گذراندن دوره آموزشی مذکور معاف می باشند.
 • یادداشت 3: فارغ التحصیلان علوم دریایی واجد شرایط دریافت گواهینامه شایستگی سمت افسردوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل ملزم به طی دوره تطبیقی سمت افسردوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل در یکی از مراکز آموزشی دارای مجوز می باشند.

((راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل))

1-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 25 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- تطبیق گواهینامه شایستگی سمت افسردوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

7-1-  فتوکپی گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

8-1- حداقل 36 ماه خدمات دریایی در سمت افسردوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

9-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

2-  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  گواهی موفقیت آمیز طی دوره فرمانده بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

8-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

9-2-  فتوکپی گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

10-2- ارائه حداقل  36 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500

11-2- فیش بانک ملی به مبلغ 300000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

4- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره فرمانده بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فتوکپی گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

9-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

10-3- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

11-3- تحویل گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

12-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی افسردوم  بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی:

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

9-2- ارائه حداقل  12 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 و تکمیل نمودن دفترچه کارآموزی مربوطه و یا ارائه 36 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از  500  بعد از طی دوره

10-2- فیش بانک ملی به مبلغ 400000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسردوم بر روی کشتیهای چوبی  با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت پیشرفته اطفای حریق

5-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت کمکهای اولیه پزشکی

6-3- فتوکپی گواهینامه مهارت شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

7-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت کاربر مخابرات محدود

8-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

9-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

10-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

11-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

12-3- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

13-3- دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

14-3- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

15-3- تحویل گواهینامه مهارت سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

16-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 • یادداشت1: برای افرادی که موفق به گذراندن دوره افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500- سفرهای نزدیک به ساحل شده اند، گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500- سفرهای نزدیک به ساحل صادر می گردد تا خدمات دریایی مورد نیاز را انجام دهند.
 • یادداشت 2: فارغ التحصیلان علوم دریایی(رشته عرشه/ناوبری) مقطع کاردانی از آموزشکده های دریایی و یا مراکز آموزش عالی مورد تأیید و دارای مجوز فوق از گذراندن دوره آموزشی مذکور معاف می باشند.
 • یادداشت 3: فارغ التحصیلان علوم دریایی واجد شرایط دریافت گواهینامه شایستگی سمت افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل ملزم به طی دوره تطبیقی سمت افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل در یکی از مراکز آموزشی دارای مجوز می باشند.

((راهنمای دریافت گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 25 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- تطبیق گواهینامه شایستگی سمت افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

7-1-  فتوکپی گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

8-1- حداقل 36 ماه خدمات دریایی در سمت افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

9-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2-  تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  گواهی موفقیت آمیز طی دوره فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

8-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

9-2-  فتوکپی گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

10-2- ارائه حداقل  36 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500

11-2- فیش بانک ملی به مبلغ 300000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

4- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذرنامه (صفحه اول)

5-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  فتوکپی گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

9-3-  کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

10-3- تحویل گواهینامه شایستگی افسردوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

11-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه  مهارت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی :

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-2-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع پایان ابتدایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

8-2- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

9-2- فیش بانک ملی به مبلغ 50000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-3-  فتوکپی گذرنامه (صفحه اول)

6-3- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

9-3-  کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

10-3-فیش بانک ملی به مبلغ 100000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 • یادداشت 1: فارغ التحصیلان علوم دریایی مقطع دیپلم و کاردانی رشته مکانیک موتورهای دریایی از هنرستان ها و آموزشکده های دریایی و یا مراکز آموزشی مشابه آموزش و پرورش و یا وزارت علوم و فن آوری در صورت اجرای دستورالعمل های مصوب سازمان از گذراندن دوره های آموزشی ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل و کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل  معاف می باشند.
 • یادداشت 2:فارغ التحصیلان علوم دریایی واجد شرایط دریافت گواهینامه مهارت سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل ملزم به طی دوره تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل در یکی از مراکز آموزشی دارای مجوز می باشند.

((راهنمای دریافت گواهینامه  شایستگی افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع دیپلم در یکی از رشته های  مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود

9-2- ارائه حداقل  12 ماه خدمات دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحلو تکمیل نمودن دفترچه کارآموزی مربوطه و یا ارائه 36 ماه خدمات دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل بعد از طی دوره آموزشی

10-2- فیش بانک ملی به مبلغ 400000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت پیشرفته اطفای حریق

5-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت کمکهای اولیه پزشکی

6-3- فتوکپی گواهینامه مهارت شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

7-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

8-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

9-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

10-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

11-3- فتوکپی گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود

12-3- دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

13-3- کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

14-3- تحویل گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود

15-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

 • یادداشت1: برای افرادی که موفق به گذراندن دوره افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل شده اند، پس از قبولی در آزمون شفاهی/عملی/شبیه ساز ، گواهینامه مهارت سمت ملوان موتورخانه بر روی کشتی های با قدرت رانش 750 کیلووات و یا بیشتر- سفرهای نامحدود صادر می گردد تا خدمات دریایی مورد نیاز را انجام دهند.
 • یادداشت 2: دانشجویان لیسانس مهندسی موتورهای دریایی در صورت گذراندن سرفصلهای مرتبط با ایمنی چهارگانه می توانند قبل از انجام کارورزی جهت اخذ گواهینامه ایمنی چهارگانه  برروی کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر – سفرهای نامحدود اقدام نمایند.

((راهنمای دریافت گواهینامه  شایستگی افسر مهندس دوم بر روی کشتیهای با  قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- تطبیق گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

7-1-  فتوکپی گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

8-1- حداقل 18 ماه خدمات دریایی در سمت افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2- فتوکپی گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

9-2- ارائه حداقل  18 ماه خدمات دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

10-2- فیش بانک ملی به مبلغ 400000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  فتوکپی گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

9-3-  کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

10-3- تحویل گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس سوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

11-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه افسر سرمهندس بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 25 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- تطبیق گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

7-1-  فتوکپی گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

8-1- حداقل 36 ماه خدمات دریایی در سمت افسرمهندس مسئول نگهبانی در موتور خانه پس از اخذ اولین گواهینامه شایستگی دریانوردی که از این مدت 6 ماه می بایست در سمت افسر مهندس دوم بر روی کشتیهای تجاری با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل صورت پذیرد.

2- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

1-2- تکمیلفرم درخواست شرکت در آزمونهای دریانوردی

2-2-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسرسر مهندس بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

3-2-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-2-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-2-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-2-  دو قطعه عکس 4×6 (پشت نویسی شده)

7-2-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-2- فتوکپی گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

9-2- ارائه حداقل  36 ماه خدمات دریایی در سمت افسرمهندس مسئول نگهبانی در موتور خانه پس از اخذ اولین گواهینامه شایستگی دریانوردی که از این مدت 6 ماه می بایست در سمت افسر مهندس دوم بر روی کشتیهای تجاری با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل صورت پذیرد.

10-2- فیش بانک ملی به مبلغ 100000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

3- شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3- تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی افسر سرمهندس بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-3- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7-3-  فتوکپی گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

9-3-  کارنامه قبولی در آزمون های شایستگی مربوطه

10-3- تحویل گواهینامه شایستگی سمت افسرمهندس دوم بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات– سفرهای نزدیک به ساحل

11-3- فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

مدارک مورد نیاز جهت تجدید / تطبیق گواهینامه شایستگی/مهارت دریانوردی

1-فرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2- ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت مربوطه

3- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5- فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6- فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

7- فتوکپی گواهینامه شایستگی / مهارت

8- تحویل گواهینامه شایستگی / مهارت

9- دو قطعه عکس 4×6  (پشت نویسی شده)

10- فیش بانک ملی به مبلغ 250000   /   10000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

11- ارائه حداقل 12 ماه خدمات دریایی در زمان اعتبار 5 ساله گواهینامه و یا حداقل 3 ماه در شش ماه آخر اعتبار

12- برای گواهینامه های شایستگی افسر دوم و فرمانده بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل، ارائه گواهینامه کاربر مخابرات محدود الزامی است.

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- سمت ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر– سفرهای نامحدود))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- سمت ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- دارا بودن گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-1-  دارا بودن گواهینامه مهارت معتبر کمک های اولیه پزشکی

5-1-  ارائه حداقل 6 ماه خدمات دریایی با سمت حداقل ملوان/کارآموز

6-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

7-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

8-1- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- دریافت گواهینامه مهارت شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو نیاز به آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ندارد.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی شناور بقاء و قایقهای نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

3-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

4-3-  قتوکپی گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

5-3-  فتوکپی گواهینامه مهارت معتبر کمک های اولیه پزشکی

6-3-  ارائه حداقل 6 ماه خدمات دریایی با سمت حداقل ملوان/کارآموز

7-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

8-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

9-3- فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

10-3- دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

11-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت کمک های اولیه پزشکی))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- دارا بودن گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-1-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-1- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- دریافت گواهینامه مهارت کمک های اولیه پزشکی نیاز به آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ندارد.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی کمک های اولیه پزشکی

3-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

4-3-  قتوکپی گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

5-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

6-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت پیشرفته اطفای حریق))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- دارا بودن گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-1-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-1- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- دریافت گواهینامه مهارت پیشرفته اطفای حریق نیاز به آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ندارد.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی پیشرفته اطفای حریق

3-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

4-3-  قتوکپی گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

5-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

6-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهی معتبر طی دوره کاربر مخابرات محدود))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- دارا بودن گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود و یا گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 - سفرهای نزدیک به ساحل

4-1-  ارائه حداقل 3 ماه خدمات دریایی

5-1-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

6-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-1- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- دریافت گواهی معتبر طی دوره کاربر مخابرات محدود  نیاز به آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ندارد.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی طی دوره

1-3-  با توجه به عدم صدور گواهینامه مهارت برای فراگیران دوره آموزشی کاربر مخابرات محدود، صدور و اعطای گواهی طی دوره آموزشی مربوطه از سوی مرکز آموزش دریانوردی برگزار کننده دوره به متقاضیان، بلامانع است.

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- دارا بودن گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود

4-1-  فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

5-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

6-1- فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- دریافت گواهینامه مهارت دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده نیاز به آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی ندارد.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده

3-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

4-3-  قتوکپی گواهینامه مهارت معتبر ایمنی چهارگانه بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر- سفرهای نامحدود

5-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

6-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

7-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

8-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای دریافت گواهینامه مهارت دریانوردی سمت قایقران بر روی قایقهای موتوری))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1-   حداقل سن 18 سال

3-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

4-1-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

6-1- فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع ذیصلاح در مقطع سوم راهنمایی یا مدرک تحصیلی همتراز با نظام آموزشی کشور و مورد تأیید آموزش و پرورش

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- سمت قایقران بر روی قایقهای موتوری فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی قایقران بر روی قایقهای موتوری

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی مدرک تحصیلی برابر با اصل شده توسط مراجع  ذیصلاح در مقطع سوم راهنمایی یا مدرک تحصیلی همتراز  مورد تأیید آموزش و پرورش

8-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

9-3- فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه مهارت و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر– سفرهای نامحدود))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه مهارت و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر– سفرهای نامحدود

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه مهارت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر– سفرهای نامحدود فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت ملوان عمومی بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر– سفرهای نامحدود

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر دوم بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده  بر روی کشتیهای چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی فرمانده بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت فرمانده  بر روی کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه مهارت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات - سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه مهارت و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات – سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه مهارت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات – سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت کاربر موتورهای دریایی بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 750 کیلو وات – سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر مهندس سوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی افسر مهندس دوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره افسر مهندس دوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی افسر مهندس دوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر مهندس دوم در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((راهنمای تطبیق گواهینامه شایستگی افسر سر مهندس در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل))

1- شرایط و مدارک لازم برای شرکت در دوره آموزشی

1-1-  گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با دوره درخواستی

2-1- فتوکپی شناسنامه(صفحه اول و توضیحات)

3-1- فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

4-1-  فتوکپی گذر نامه (صفحه اول)

5-1- دارا بودن گواهینامه شایستگی و یا گواهی طی موفقیت آمیز دوره افسر سرمهندس در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل

2 -  شرایط و مدارک لازم برای شرکت در آزمون های شایستگی

2-1- تطبیق گواهینامه شایستگی افسر سرمهندس در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل فاقد آزمون در اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی است.

3-  شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه شایستگی/مهارت

1-3-  تکمیلفرم درخواست گواهینامه دریانوردی

2-3-  ارائه گواهی موفقیت آمیز طی دوره آموزشی تطبیقی سمت افسر سرمهندس در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات- سفرهای نزدیک به ساحل

3-3-  فتوکپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

4-3-  فتوکپی کارت ملی(پشت و رو)

5-3-  فتوکپی گذرنامه(صفحه اول(

6-3-  دو قطعه عکس 4×6  (پش نویسی شده)

7-3-  فتوکپی گواهینامه سلامت پزشکی معتبر و متناسب با گواهینامه درخواستی

8-3-  فیش بانک ملی به مبلغ 250000  ریال به شماره حساب 2176452210007 سیبا

((لیست تعداد آزمونهای دریانوردی به همراه هزینه و حد نصاب نمره قبولی))

سمت

تعداد و نوع آزمون

فیش پرداختی

(آزمون)

آزمونهای کتبی و حدنصاب نمره قبولی

کاربر موتور های دریایی

1 شفاهی

هر آزمون 50000 ریال

----------

مهندس سوم کمتر از 3000 کیلووات

3 کتبی + 1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

دانش مهندسی موتور 60

دانش مهندسی عمومی 60

الکتروتکنولوژی 55

مهندس دوم کمتر از 3000 کیلووات

3 کتبی + 1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

دانش مهندسی موتور 60

دانش مهندسی عمومی 60

آرشیتکت دریایی، ایمنی کشتی و حفاظت از محیط زیست 55

سرمهندس کمتر از 3000 کیلووات

1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

----------

افسر دوم چوبی کمتر از 500

2 کتبی+ 1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

ناوبری ساحلی 60

تعادل و ساختمان کشتی 50

افسر دوم کمتر از 500

3 کتبی + 1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

ناوبری ساحلی 65

تعادل و ساختمان کشتی 50

کار با کالا و بار چینی 50

فرمانده چوبی کمتر از 500

2 کتبی + 1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

ناوبری ساحلی 55

کار با کالا و تعادل کشتی 55

فرمانده کمتر از 500

2 کتبی + 1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

ناوبری ساحلی 55

کار با کالا و تعادل کشتی 55

ناخدای صیادی با طول کمتر از 12متر

1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

----------

ناخدای صیادی با طول کمتر از  24 متر

1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

----------

کمک ناخدای صیادی با طول کمتر از  24 متر

1 شفاهی

هر آزمون 100000 ریال

----------

· متقاضیان آزمونهای دریانوردی پس از موفقیت در تمامی آزمونهای اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی حداکثر تا 24 ماه فرصت دارند مدارک لازم جهت صدور گواهینامه شایستگی/ مهارت خود را توسط نمایندگان مراکز آموزشی ارسال نمایند، در غیر اینصورت تمامی آزمونها باطل می گردد.

· زمان صدور گواهینامه و شناسنامه دریانوردی المثنی برای بار اول از زمان اعلام مفقودی تا اقدام جهت صدور 2 ماه، بار دوم 4 ماه بوده و برای بار سوم در 2 سال در کمیته عالی دریانوردان بررسی می گردد.

·  توضیح:چنانچه گواهینامه ی منقضی، مفقود شده باشد، صدور المثنی و تجدید به صورت همزمان انجام خواهد شد.

 بازگشت