سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۴۴
 
سازمان بنادر و دریانوردی/گواهینامه و شناسنامه دریانوردی/مدارک مورد نیاز شناسنامه های دریانوردی

مدارک مورد نیاز شناسنامه های دریانوردی

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور شناسنامه دریانوردی

1- کپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

2- کپی کارت ملی (پشت و رو)

3- کپی کارت سلامت معتبر مناسب

4- تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

5- دو قطعه عکس 4*3پشت نویسی شده

6- فیش بانک ملی

7- کپی صفحه اول گذرنامه(پاسپورت)

8- کپی صفحات 1 تا 5 گواهینامه شایستگی یا پشت و روی گواهینامه مهارت دریانوردی

9- کپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه

10- کپی کارت ملی 2 نفر معرف

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ویا تجدید شناسنامه دریانوردی

1- کپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

2- کپی کارت ملی (پشت و رو)

3- کپی کارت سلامت معتبر مناسب

4- تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

5- دو قطعه عکس 4*3پشت نویسی شده

6- فیش بانک ملی

7- کپی صفحه اول گذرنامه(پاسپورت)

8- کپی صفحات 1 تا 5 گواهینامه شایستگی یا پشت و روی گواهینامه مهارت دریانوردی

9- کپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه

10- کپی کارت ملی 2 نفر معرف

11- اصل شناسنامه دریانوردی

 

 

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور شناسنامه دریانوردی المثنی

1- کپی شناسنامه (صفحه اول و توضیحات)

2- کپی کارت ملی (پشت و رو)

3- کپی کارت سلامت معتبر مناسب

4- تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

5- دو قطعه عکس 4*3پشت نویسی شده

6- فیش بانک ملی

7- کپی صفحه اول گذرنامه(پاسپورت)

8- کپی صفحات 1تا 5  گواهینامه شایستگی یا پشت و روی گواهینامه مهارت دریانوردی

9- کپی گواهینامه مهارت ایمنی چهارگانه

10- کپی کارت ملی 2 نفر معرف

11- ارائه تعهد رسمی و ثبتی(تکمیل بند 10 فرم درخواست شناسنامه دریانوردی)

توضیح:فرایند صدور شناسنامه دریانوردی المثنی به مدت 2 ماه به طول می انجامد.

توضیح: هزینه صدور/تمدید/تجدید/ارتقاء سمت دریایی و المثنی شناسنامه دریانوردی 250000 ریال می باشد.

 

حساب سیبا به شماره 2176452210007 بانک ملی به نام درآمد اداره کل بنادر و کشتیرانی خوزستان