شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۰۴
 

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
17492/ص14 ۱۱ دی ۱۳۹۸ ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۱ دی ۱۳۹۸ مناقصه
17886/ص14 ۹ دی ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۹ دی ۱۳۹۸ مناقصه