شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
19352/ص14 ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ استعلام ارزیابی کیفی
14031 /ص14 ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه