یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
1338/ص14 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مزایده
14031 /ص14 ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه