یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
1229/ص14 ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۵ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
14031 /ص14 ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه