یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
15986/ص14 ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۷ دی ۱۳۹۷ استعلام ارزیابی کیفی
15903/ص14 ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ مزایده
14031 /ص14 ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه