یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۳۴
 

بررسی نقش هماهنگی درون سازمانی بر عملکرد (کاهش هزینه و بهبود خدمات بندری و دریایی) با لحاظ نقش سیستم اطلاعات لجستیک مورد مطالعه بندرامام خمینی(ره)(پایان نامه)

فرزاد شیرالی  ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
  فایلهای مرتبط
این مطالعه با هدف بررسی نقش هماهنگی درون سازمانی بر عملکرد (کاهش هزینه و بهبود خدمات بندری و دریایی) با لحاظ نقش سیستم اطلاعات لجستیک مورد مطالعه بندر امام خمینی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان مجتمع بندری امام خمینی(ره) به تعداد 703 نفر می‌باشند که از این میان نمونه‌ای به حجم 250 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. پرسشنامه شامل چهار بعد و 20 سوال بوده و بر اساس طیف لیکرت پنج درجه تنظیم شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه 815/0 بدست آمد که نشان می‌دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. آزمون‌های چولگی و کشیدگی نشان داد که داده‌های بدست آمده از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. برای آزمون فرضیات از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که هماهنگی درونی بر سیستم اطلاعات لجستیک تاثیر معنی‌دار و مثبتی دارد؛ هماهنگی درونی بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد؛ سیستم اطلاعات لجستیک بر عملکرد تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که هماهنگی درون سازمانی از طریق نقش تعدیل گر سیستم اطلاعات لجستیک بر عملکرد تاثیر می‌گذارد. در پایان پیشنهاداتی پژوهشی و کاربردی بر اساس یافته‌های تحقیق، ارائه شده است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.