یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱:۳۲
 

بررسی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی (مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی) (پایان نامه)

مسعود شعبانی  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  فایلهای مرتبط
تحقیق حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی بود که مجموعاً تعداد 180 نفر هستند که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و فرمول کوکران، تعداد 122 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع¬آوری داده¬ها بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی با روایی 80/0 و پایایی 85/0، پرسشنامه استاندارد قابلیت بازاریابی با روایی 88/0 و پایایی 80/0، و پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی با روایی 85/0 و پایایی 87/0، انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی سرمایه رابطه‌ای، سرمایه شناختی و سرمایه ساختاری با قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی است. همچنین نتیجه گرفته شد که بین قابلیت بازاریابی و ابعاد آن یعنی قابلیت سنجش بازار و قابلیت ارتباط با مشتری با مزیت رقابتی ارتباط وجود دارد. در نهایت پیشنهاد می¬گردد تا مدیران و کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی، به مولفه¬های مطرح شده در تحقیق در راستای دستیابی به خلق مزیت رقابتی، اهمیت بیشتری قائل شوند.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.