یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۲:۲۶
 

بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)

الهام پناهی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  فایلهای مرتبط
هدف پژوهش بررسی رابطه¬ بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره)بود که براساس نمونه‎گیری تصادفی ساده 249 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو مقیاس حمایت سازمانی(آیزنبرگر و همکاران،1986) و رفتار شهروندی سازمانی(پودساکوف و همکاران، 2000) بود. برای سنجش روایی، از روش¬ تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 و lisrel 8.54 و روش‎های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شدند. نتایج نشان داد که از نظر کارکنان حمایت سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) کمتر از حد قابل قبول می باشد. شیوع رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح مطلوب پایین¬تر می‌باشد. بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی با تمامی ابعاد وظیفه‎شناسی، جوانمردی، فضیلت شهروندی، احترام و نوع¬دوستی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی رابطه¬ مثبت و معناداری وجود دارد. هم‎چنین، یافته¬ها نشان داد که بین تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با یکدیگر به جز ابعاد وظیفه¬شناسی و احترام با جوانمردی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ادراک کارکنان از حمایت سازمانی پیش‎بینی کننده مثبت و معنادار ابعاد وظیفه شناسی، فضیلت شهروندی، احترام، و نوع‎دوستی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی می‎باشد. اما پیش‎بینی کننده معنادار بعد جوانمردی از متغیر رفتار شهروندی سازمانی نمی‎باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.