یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۴۸
 

طراحی وتبیین مدل چابکی صنعت حمل ونقل دریایی ایران(پایان نامه)

محمد ثابتی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
  فایلهای مرتبط
هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی صنعت حمل و نقل دریایی ایران به بعنوان ارایه راهبرد چابکی سازمانی به منظور ارتقاء سهم بازار و جایگاه صنعت حمل و نقل دریایی ایران در جهان وبه ویژه منطقه است. چارچوب مفهومی اولیه، با بررسی و استفاده از نظریات و مدل¬های محققین چابکی سازمانی پیشین و همچنین نیازمندیها و الزامات ساختار کسب وکار صنعت حمل و نقل دریایی ایران طراحی و تدوین شد. در این چارچوب مفهومی، هفده متغیر(مولفه) چابکی سازمانی-شناسایی¬وتحت عنوان چهار بعد اصلی¬یعنی:چابکی منابع انسانی – چابکی¬تکنولوژی– چابکی عوامل سازمانی و نهایتا بعد چابکی زنجیره حمل و نقل دریایی طبقه بندی شدند. بر همین اساس، چهل وهشت فرضیه برای آزمون برازش مدل وتاثیر مولفه های صنعت مورد مطالعه طرح گردید. در این تحقیق، برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری تحقیق کارشناسان و مدیران سازمانهای صنعت حمل¬ونقل دریایی ایران در نظر گرفته شده¬اند

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.