پنج شنبه ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰
 
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی(به گل زدن شناور) تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ براساس سناریوی تعریف شده، این مانور که از دو بخش اصلی به گل زدن عمدی کشتی (Beaching) جهت جلوگیری از غرق شدن آن و متعاقبا شناورسازی و نجات کشتی به گل نشسته تشکیل شده، با مشارکت 10 فروند شناور و با همکاری تیم‌های مقابله با شرایط اضطرار شامل فرماندهی و مدیریت صحنه، هیدروگرافی(آبنگاری)، کنترل صدمات و مقابله با آبگرفتگی و تیم جستجو و نجات دریایی به همراه تجهیزات مربوطه به انجام رسید. عکاس: علی صالحی‌زاده
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹