سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی با هدف ارتقا آمادگی نیروهای عملیاتی در برابر حوادث و شرایط اضطرار با همکاری بخش های مختلف امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی(ره) برگزار شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 2
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 3
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 4
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 5
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 6
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 7
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 8
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 9
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 10
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 11
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 12
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 13
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 14
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 15
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 16
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 17
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 18
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 19
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) 20
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸