سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 
بهره برداری از امکانات تازه در یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی(ره) تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۸ در آیینی با حضور آقای عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از امکانات جدید در یگان حفاظت مجتمع بندری بهره برداری شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 2
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 3
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 4
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 5
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 6
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 7
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 8
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 9
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 10
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 11
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 13
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 14
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 15
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 16
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸
بهره برداری از امکانات جدید یگان حفاظت بندر امام خمینی(ره) 17
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸