سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 
بازدید معاون سازمان حمایت صمت از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ سید داوود موسوی معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نقش کم نظیر بندر امام خمینی(ره) در تخلیه و بارگیری 80 درصد از حجم کالاهای اساسی کشور، بیان داشت: بندرامام خمینی(ره) به عنوان یکی از امکانات بالقوه در ذخیره سازی استراتژیک کالاهای اساسی و کاهش قیمت تمام شده نقش مهمی را ایفا می کند. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 6
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 7
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 8
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 9
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 10
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 11
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 12
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 13
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 14
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 15
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 16
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 17
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 18
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 19
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 20
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 21
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 22
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 23
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 24
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 25
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 26
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 27
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگان وزارت صمت 28
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸