سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
 
بازدید آقای منتصر کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ منتصر کوهساری در رأس هیأتی مرکب از مدیران کل معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، 23 بهمن ماه سال جاری از بندر امام خمینی(ره) بازدید کرده و با حضور در محل پروژه های سرمایه گذاری از میزان پیشرفت آنان مطلع شده و مشکلات پیش روی آنها را در اجرای پروژه ها را با حضور مدیران مربوطه بررسی کرد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 2
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 3
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 4
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 5
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 6
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 7
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 8
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 9
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 10
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 11
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 12
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 17
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 18
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 19
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید آقای کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی سازمان از بندر امام 20
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸