چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستان به ریاست استاندار خوزستان تاریخ: ۷ بهمن ۱۳۹۸ در آخرین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان ابعاد مختلف طرح مطالعاتی بازآفرینی تعامل بندر و شهرهای بندر امام خمینی(ره)، آبادان و خرمشهر بحث و بررسی شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 2
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 3
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 4
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 5
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 6
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 7
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 8
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 9
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 10
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 11
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 12
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 13
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 14
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 15
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
نشست کمیته مدیریت و ساماندهی سواحل استان خوزستا به ریاست استاندار 16
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸