چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
 
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۸ رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به منظور آشنایی و ظرفیت های بندر امام خمینی(ره) در معیت مهندس دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از بخش های مختلف این مجتمع بزرگ بندری کشور بازدید کردند. عکاس: سمعی و بصری
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 2
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 3
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 4
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 5
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 6
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 7
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 8
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 9
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 10
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 11
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید رئیس و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر از بندر امام خمینی(ره) 12
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸