پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
بازدید معاونین وزیران صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ضمن حضور در جمع شرکت کنندگان در نشست مشترک و بازدید از برخی از انبارهای نگهداری کالای اساسی به همراه مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی راهکاری تسریع در بازرسی ضوابط فنی و صدور مجوزهای لازم برای تسریع در خروجی کالا از بندر امام خمینی(ره) را بررسی کردند. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 2
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 3
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 4
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 5
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 6
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 7
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 8
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 9
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 10
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 11
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 12
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 13
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 14
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 15
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 16
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 17
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 18
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 19
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 20
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 21
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 22
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
بازدید معاونین وزرای صمت و بهداشت از بندر امام خمینی(ره) 23
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸