پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۸ هیأتی از بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 12 دی ماه سال جاری به منظور بحث و بررسی درباره راهکارهای تسریع خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) از این مجتمع بزرگ بندری بازدید کرده و با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در زنجیره تأمین کالا گفتگو کردند. عکاس: مصطفی غلام نژاد
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 2
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 3
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 4
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 5
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 6
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 7
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 8
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 9
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 10
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 11
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 12
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 13
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 14
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 15
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 17
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 18
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 19
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 20
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 21
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 22
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 23
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 24
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 25
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 26
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 27
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸
بازدید بازرسان ویژه نهاد ریاست جمهوری 28
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸