پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
آیین تجلیل از بازنشستگان ورزشکار تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۸ در آیینی با حضور جهاندار،رئیس صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، دریس ،مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و جمعی از اعضای شورای اداری این اداره کل از بازنشستگان ورزشکار که در مسابقات رشته های مختلف ورزشی بازنشستگان با کسب مدل های ارزشمند افتخار آفریدند، تقدیر شد. عکاس:
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 2
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 3
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 4
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 5
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 6
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 7
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 8
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 9
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 10
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 11
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 12
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 13
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 14
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
آیین تقدیر از بازنشستگان ورزشکار 15
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸