پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی یلدایی دیگر تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۸ در این جشنواره پس از انجام نرمش و وورزش صبحگاهی با حضور کارکنان غذاهای خانگی متنوعی که با مشارکت داوطلبانه بانوان شاغل تهیه و طبخ شده بود، به فروش رسید و کارکنان به قصد حمایت و یاری رسانی به خانواده های مستمند و هم استانی های گرفتار در آب گرفتگی این مواد غذایی را خریدند. عکاس: مصطفی غلام نژاد
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 2
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 3
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 4
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 5
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 6
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 7
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 8
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 9
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 10
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 11
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 12
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 13
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 14
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 15
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 16
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 17
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 18
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 19
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 20
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 21
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 22
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 23
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 24
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 25
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 26
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 27
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 28
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 29
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 30
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 31
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸
جشنواره خیریه پخت و فروش غذاهای خانگی در آستانه شب یلدا 32
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸