پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ عکاس:
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 1
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 2
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 3
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 4
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 6
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 7
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 8
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 9
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
تقدیر از پژوهشگران برتر اداره کل 10
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸