پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره) افزوده شد تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ یک دستگاه توزین با مشارکت سرمایه گذاربخش خصوصی به منظور افزایش خدمات توزین واگن ها در مجتمع بندری امام خمینی(ره) افزوده شد. با سرمایه گذاری 700 میلیون تومانی شرکت بهتاش سپاهان یک ایستگاه توزین دیگر(باسکول) به مجموعه ایستگاه های توزین این مجتمع بزرگ بندری افزوده شد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 2
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 3
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 4
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 5
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 6
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 7
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 8
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 9
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 10
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
یک ایستگاه دیگر به مجموعه ایستگاه های توزین مجتمع بندری امام خمینی(ره)  افزوده شد 11
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸