جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸
 
مانور ترکیبی اطفای حریق،جستجو و نجات دریایی در شب تاریخ: ۶ آذر ۱۳۹۸ نخستین مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی در شب با شرکت 9 فروند شناور به منظور ارتقای سطح آمادگی برای مقابله با شرایط اضطرار دریایی در بندر امام خمینی(ره) برگزار شد. این مانور در شرایط جریان شدید آب مد و علیرغم پایین بودن دید در شب با موفقیت کامل و بدون هیچگونه خسارت اجرا شد. عکاس:
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 2
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 3
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 4
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 5
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 6
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 7
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 8
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 9
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 10
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 11
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 12
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 13
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 14
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 15
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 16
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 17
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
مانور ترکیبی اطفای حریق، جستجو و نجات دریایی درشب 18
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸