یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 
برگزاری همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور به میزبانی بندرامام خمینی(ره) تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ همایش پدافند غیرعامل بنادر کشور با حضور سردار ساسانی معاون امور زیربنایی پدافند غیرعامل کشور و جوادپور مدیرکل پدافندغیرعامل، مدیریت بحران و مرکز hse سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کارشناسان HSE بنادر سراسر کشور در بندر امام خمینی(ره) طی روزهای 13 و 14 برگزار شد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 19
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 20
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 21
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 22
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 23
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 24
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 25
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 26
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 27
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 28
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 30
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 31
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 32
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 33
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 34
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 35
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 36
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 37
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 38
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 39
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 40
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 41
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 42
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 43
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
همایش پدافندغیرعامل بنادر کشور 44
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸