یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ هیأتی از مدیران وزارت حمل و نقل الجزایر در جریان سفر به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) زمینه های توسعه همکارهای بندری و دریایی را با هدف اجرایی سازی تفاهم خواهرخواندگی بین بندر امام خمینی(ره) و بجایای الجزایر را بررسی کردند. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 5
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 6
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 7
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 8
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 9
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 10
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 11
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 12
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 13
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 14
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید هیأت الجزایری از بندر امام خمینی(ره) 15
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸