یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های دریایی و بندری بین بندر امام خمینی(ره) و الجزایر تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۸ به دنبال انعقاد تفاهم خواهرخواندگی میان بندر امام خمینی(ره) و بجایای الجزایر ، راه های توسعه همکاری های فنی، تخصصی و آموزشی در حوزه بندری و دریایی بین این دو بندر بحث و بررسی شد و موافقت نامه گشترش همکاری ها در این حوزه ها به امضا رسید. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 2
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 3
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 4
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 5
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 6
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 7
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 8
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 9
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
امضای موافقت نامه گسترش همکاری های بندری و دریایی با الجزایر 10
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸