یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 
تخلیه کشتی های حامل کالاهای اساسی در مجتمع بندری امام خمینی(ره) تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ بندرامام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین دروازه ورودی کالاهای اساسی مورد نیاز کشور طی مدت اخیر با بسیج کامل امکانات و تجهیزات خود در بخش های دریایی و خشکمی و با همکاری دیگر دستگاه ذیربط در زنجیره تأمین کالا موفق به پاسخگویی به تخلیه حجم قابل توجه محولات شده است و طی شش ماهه نخست سال جاری 9 میلیون کالا را تخلیه، انبارش و به سایر مبادی مصرف منتقل کند. عکاس: مصطفی غلام نژاد
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 2
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 3
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 4
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 5
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 6
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 7
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 8
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 9
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 10
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 11
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 12
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 13
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 14
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 15
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) 16
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸