جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
 
آیین گرامیداشت روز ایمنی و آتشانی به مناسب هفتم مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی از چهل آتش نشان و کارشناس ایمنی نمونه فعال در ایستگاه های آتش نشانی، مرکز HSE و شرکت های بخش خصوص منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با اهدای لوح سپاس تقدیر شد. عکاس: میرمجتبی جوانمردی
روز ایمنی و آتش نشانی 98 9
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 10
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 11
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 12
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 13
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 14
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 15
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 16
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 17
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 18
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 19
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 20
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 21
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 22
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 23
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 24
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 25
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 26
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 27
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 28
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 29
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
روز ایمنی و آتش نشانی 98 30
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸