دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
شرکت در نمایشگاه هفته دولت عکاس:
نمایشگاه هفته دولت سال 98 3
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 4
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 5
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 6
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 7
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 8
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 9
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 10
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه هفته دولت سال 98 11
پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸