دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی در جریان آیین پایانی جشنواره شهید رجایی ۱۳۹۸ که همزمان با روزکارمند و هفته دولت برگزار شد، از عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به پاس کسب رتبه دستگاه اجرایی برتر در شاخص های اختصاصی تقدیر و لوح سپاس با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان به ایشان اهدا شد. عکاس:
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 2
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 3
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 4
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 5
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 6
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 7
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 8
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 9
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 10
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 11
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 12
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید درجایی 13
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸