دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از بندرامام خمینی(ره) سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی با هدف بررسی و حل و فصل میدانی برخی از مشکلات پیش روی فعالان حمل و نقل ریلی و صاحبان کالا از پایانه ها، سکوها و ایستگاه های حمل و نقل ریلی در مجتمع بزرگ بندری امام خمینی(ره) بازدید کرد. عکاس: مصطفی غلام نژاد
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 2
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 3
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 4
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 5
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 6
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 7
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 8
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 9
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 10
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 11
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 12
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 13
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 14
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 15
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 16
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 17
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 18
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 19
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 20
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 21
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 22
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 23
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 24
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 25
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
بازدید معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 26
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸