دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 
تجلیل از آزادگان سرافراز اداره کل به مناسبت 26 مرداد سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از آزادگان شاغل در این اداره کل تجلیل کرد. عکاس: میر مجتبی جوانمردی
تجلیل از آزادگان اداره کل 2
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 3
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 4
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 5
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 6
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 7
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 8
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 9
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 10
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 11
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 12
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 13
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 14
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 15
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 16
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 17
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 18
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 19
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 20
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تجلیل از آزادگان اداره کل 21
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸