یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
دوره آموزشی فرماندهان لایروب در این دوره آموزشی 5 نفردانش آموخته علوم دریایی که پس از موفقیت در مصاحبه علمی جذب شرکت راهبر تجهیزات لایروبی شده اند، با برنامه ریزی معاونت امور دریایی و تحت نظارت اداره آموزش این اداره کل، فرماندهی لایروب های 3 هزار مترمکعبی را از فروردین ماه سال جاری آموزش می بینند. عکاس:
آموزش فرماندهان لایروب 3
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 4
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 5
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 6
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 7
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 8
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 9
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 11
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 12
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 13
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 14
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 15
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 16
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 17
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 18
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 19
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
آموزش فرماندهان لایروب 20
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸