یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) خجسته نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در معیت عضو فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی نهم مرداد ماه ضمن بازدید از بخش های مختلف مجتمع بندری امام خمینی(ره) اظهار داشت: هدف از حضور از ما در بنادر کشور از جمله بندر امام خمینی(ره) بررسی و تهیه گزارش از نحوه اختصاص ارزهای دولتی به کالاهای اساسی است. عکاس: مصطفی غلام نژاد
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 2
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 3
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 4
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 5
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 6
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 7
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 8
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 9
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 10
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 11
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 12
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 13
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 14
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 15
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 16
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 17
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 18
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید نائب رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بندرامام خمینی(ره) 19
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸