یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
مانور اطفای حرق دریایی در اسکله های مجتمع بندری مانور اطفای حریق دریایی ششم مرداد ماه به منظور چابک سازی خدمه شناور های ملکی و بررسی و حفظ آماده به کاری تجهیزات دریایی در لنگرگاه داخلی مجتمع بندری امام خمینی(ره) برگزار شد و در آن پنج فروند یدک کش آتشخوار با قدرت مانور بالا و یک فروند قایق راهنمابر تندرو شرکت کردند. عکاس: میر مجتبی جوانمردی
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  2
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  3
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  4
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  5
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  6
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  7
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  8
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  9
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفای حریق دریایی در بندرامام خمینی(ره)  10
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸