یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
مانور مقابله با حریق مواد سبک نفتی در جریان مانور اطفای حریق مواد نفتی سبک نیروهای مرکز ایمنی و آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) با همکاری نیروهای شرکت جهان مخزن در پایانه تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی نحوه ی مقابله با حریق مواد نفتی سبک (بنزین) را تمرین کردند. عکاس: مصطفی غلام نژاد
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 4
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 7
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 8
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 9
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 10
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 11
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 12
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 13
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 15
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 16
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 18
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 19
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 20
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 21
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 22
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 23
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 24
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 25
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 26
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 2
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 3
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 5
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 6
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 17
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
مانور اطفا حریق مواد سبک نفتی 14
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸