یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
نخستین جلسه کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورها با حضور استاندار خوزستان طی نخستین نشست کمیته ساماندهی سواحل و شناورهای استان خوزستان در سال جاری که با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، نجاتی و عبیات معاونین انتطامی- امنیتی و عمرانی ایشان، عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و دیگر مدیران دستگاه های ذیربط در این حوزه دوازدهم تیرماه سال جاری برگزار شد، بر هماهنگی بین بخشی بین دستگاه های اجرایی و انتظامی جهت احذ مجوزهای لازم در تکمیل پژوهش های میدانی برای طرح جامع پایش سواحل استان خوزستان و طرح جامع مدیریت سواحل تأکید گردید. عکاس: مصطفی غلام نژاد
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 2
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 3
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 4
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 5
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 6
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 7
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 8
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 9
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 10
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸
کمیته ساماندهی اسکله ها و شناورهای خوزستان 11
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸