یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
 
برگزاری نخستین مرحله اردوی فرهنگی تفریحی خانواده کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان عکاس:
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 2
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 3
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 4
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 5
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 6
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 7
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 8
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸
اردوی فرهنگی تفریحی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 9
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸