سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
 
ایستگاه راهنمایی دریایی تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ عکاس:
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸