شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 
ایستگاه راهنمایی دریایی تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ عکاس:
ایستگاه راهنمایی دریایی 2
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸