جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸
 
ایستگاه راهنمایی دریایی عکاس:
ایستگاه راهنمایی دریایی 2
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸