شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 
عملیات تخلیه و بارگیری کالای کانتینری تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ عکاس:
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 2
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 3
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 4
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 5
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 6
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 7
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 8
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 9
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 10
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 11
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 12
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری 13
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸