دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در : 15/1/96توسط : عبدالحسن عیسی نژاد

 

 

اساتید ،مدرسین و مراکز آموزشی که تمایل به همکاری با اداره آموزش را داشته باشند ضمن تکمیل فرم زیرآن را به آدرس پست الکترونیکی یا از طریق فاکس به شماره 2545 - 0652252 ارسال نمایند.

شماره تلفن های تماس  2558و 2544و2547 و 5034 - 0652252

E-mail:trainning@khomeiniport.com  

 دریافت فر م مشخصات فردی و سوابق مدرسین  -PDF

دریافت فرم خود اظهاری موسسات و مراکز آموزشی  - PDF