شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

دریس عادل

آقای عادل دریس

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

مدیرکل

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه چهارم - حوزه مدیرکل
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282020 - 06152282021
دورنگار 06152282022
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
عسکری علی

آقای علی عسکری

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون طرح و توسعه

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت طرح و توسعه
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282520
دورنگار 06152283352
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
نظری محمد

آقای محمد نظری

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون فنی و نگهداری

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره)- ساختمان مرکزی - طبقه سوم - معاونت فنی و نگهداری
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152285001
دورنگار 06152283350
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
سیاوش سیدعلی

آقای سیدعلی سیاوش

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون اداری و مالی

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه اول - معاونت اداری و مالی
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282120
دورنگار 06152283351
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
رضا زاده آیت اله

آقای آیت اله رضا زاده

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون مهندسی و عمران

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - معاونت مهندسی و عمران
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282320
دورنگار 06152283353
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
گرایلو ابوطالب

آقای ابوطالب گرایلو

بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)

معاون دریایی و بندری

محل کار
مجتمع بندری امام خمینی (ره) - ساختمان مرکزی - طبقه سوم - معاونت دریایی و بندری
کد پستی
6357138420
محل سکونت
تلفن ها
محل کار 06152282420
دورنگار 06152283354
محل سکونت
تلفن همراه
وب سایت
پست الکترونیکی
صفحه ۱ از ۱ « قبلی بعدی »