شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶

به روزرسانی در : 1395/05/12

توسط : سید احمد بزرگ زاده

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

آدرس محل کار

شماره تلفن و نمابر

آدرس پست الکترونیکی

مدیر عکس جدید   

سعداله عبداللهی

مدیر کل

ساختمان مرکزی – طبقه چهارم – دفتر مدیرکل

06152252020

06152282021

نمابر: 06152282022

abdollahi@bik.ir


 خجسته جدیدعلیرضا خجسته
معاون طرح و توسعه
ساختمان مرکزی – طبقه دوم – معاونت طرح و توسعه

06152282520

نمابر : 06152283352
 khojasteh@bik.ir

 معاون - گرایلو

ابوطالب گرایلو

معاون دریائی و بندری

ساختمان مرکزی – طبقه سوم – معاونت دریائی و بندری

06152282420

نمابر : 06152283354


gerailo@bik.ir

معاون - سیاوش  

سید علی سیاوش


معاون اداری و مالی


ساختمان مرکزی – طبقه اول – معاونت اداری و مالی

06152282120

نمابر : 06152283351


siavash@bik.ir

رضازاده-جدید   

آیت اله رضازاده

معاون مهندسی و عمران

سرپرست واحد فنی و نگهداری

ساختمان مرکزی – طبقه سوم – معاونت مهندسی و عمران

06152282320

نمابر : 06152283353


rezazadeh@bik.ir